Ostatnie lata w sprawozdawczości

Sprawozdania od roku 2017

W związku z uzyskaniem przez Polską Fundację Medytacji Vipassana statusu Organizacji Pożytku Publicznego, w skrócie OPP zobowiązani jesteśmy do przedstawienia szczegółowych danych poprzez stronę NIW - Narodowego Instytutu Wolności: Sprawozdania OPP - Narodowy Instytut Wolności
Na powyższej stronie w oknie 'przeglądanie sprawozdań' należy wpisać numer KRS Fundacji czyli 0000370893 Wyszukiwanie organizacji (niw.gov.pl)

Aktualizacja:

Realizujac znowelizowane zapisy Art. 18 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w poniższym zakresie:


1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w Art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obowiązani: 
1) w zeznaniu, o którym mowa w Art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł; 
2) w terminie składania zeznania, o którym mowa w Art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1. 
1ea. O udostępnieniu informacji, o którym mowa w ust. 1e pkt 2, podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w Art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał darowizny.


Polska Fundacja Medytacji Vipassana informuje, że w 2020 roku otrzymała darowizny w łącznej wysokości 1.709.336,22 złotych, między innymi od poniższych osób prawnych:
Vipassana-Vereinigung e.V. adres: Alte Strasse 6, 08606 Triebel/Vogtland (Niemcy) 483.429,30 złotych;
Czech Vipassana, o.p.s. adres: Heršpická 781/7, Štýřice, 639 00 Brno (Czechy) 60.783,45 złotych;
Vipassana Meditation Verein adres: Ottakringer Strasse 14/14, 1170 Wiedeń (Austria) 58.605,52 złotych;
które zostały przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji polegających na organizowaniu kursów medytacji Vipassana oraz prowadzeniu Ośrodka Medytacji DHAMMA PALLAVA w Dziadowicach 3a, gmina Malanów.